Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Обробка графічної інформації

Ініціалізація графічного режиму 

Більшу частину інформації, яку сприймає людина є зоровою. Це можуть бути графіки, малюнки, схеми тощо. Комп’ютер також дає нам можливість не тільки створювати, але й обробляти (корегувати, змінювати) певні гра ічні образи.

Для відтворення графічної інформації необхідно перевести дисплей в графічний режим. Для цього після заголовку програми необхідно в розділі Uses підключити графічний модуль Graph наступним чином:

Uses Graph;

Для роботи з модулем Graph необхідно виконати процедуру InitGraph. Для цього необхідно наступне:

описати змінні цілого типу Driver і Mode;

в розділі операторів присвоїти значення змінній Driver:=Detect;

виконати процедуру InitGraph(Driver, Mode, ‘шлях до драйвера – файла egavga.bgi& м Graph необхідно виконати процедуру InitGraph. Для цього необхідно наступне:

описати змінні цілого типу Driver і Mode;

в розділі операторів присвоїти значення змінній Driver:=Detect;

виконати процедуру InitGraph(Driver, Mode, ‘шлях до драйвера – файла egavga.bgi’);

Після цього можна використовувати оператори створення та обробки графічних об’єктів. Щоб графічне зображення не зникало використовуйте оператор ReadLn. Щоб закрити графічний режим скористайтесь оператором CloseGraph. Програма, що використовує графічний режим має вигляд:

Program Haos;

Uses Graph;

Var

  Driver, Mode: Integer;

Begin

Після цього можна використовувати оператори створення та обробки графічних об’єктів. Щоб графічне зображення не зникало використовуйте оператор ReadLn. Щоб закрити графічний режим скористайтесь оператором CloseGraph. Програма, що використовує графічний режим має вигляд:

Program Haos;

Uses Graph;

Var

  Driver, Mode: Integer;

Begin

  Driver:=Detect;

  InitGraph(Driver, Mode, ‘’);

  ...

     {оператори}

   ...

  ReadLn;

  CloseGraph

End.

Створення графічних образів

Перед початком роботи необхідно вст p>Program Haos;

Uses Graph;

Var

  Driver, Mode: Integer;

Begin

  Driver:=Detect;

  InitGraph(Driver, Mode, ‘’);

  ...

     {оператори}

   ...

  ReadLn;

  CloseGraph

End.

Створення графічних образів

Перед початком роботи необхідно встановити колір фону (екрану) та колір малюнка. Ці операції виконують процедури:

SetBkColor(x) – колір фону;

SetColor(x) – колір малюнка.

Параметр x задається цілим числом (0..15) або назвою кольору. Залежність між числом та назвою можна побачити в таблиці

Колір

Число

Назва

Чорний

0

Black

Синій

1

Blue

Зелений

2

Green

Бірюзовий

3

Cyan

Червоний

4

Red

Малиновий

5

Magenta

Коричневий

6

Brown

Світло-сірий

7

LightGray

Темно-сірий

8

DarkGray

Світло-блакитний

9

LightBlue

Світло-зелений

10

LightGreen

Світло-бірюзовий

11

LightCyan

Світло-червоний

12

LightRed

Світло-малиновий

13

LightMagenta

Жовтий

14

Yellow

Білий

15

White

Процедур створення та виводу типових геометричних фігур занадто багато, тому не будемо перераховувати усі, але детально розглянемо декілька з них.

PutPixel(X, Y, C); - виводить на екран точку з координатами (X, Y) та кольором C.

GetMaxX - максимальне значення абсциси.

GetMaxY - максимальне значення ординати.

Line(X1,Y1,X2,Y2); - малює відрізок з кінцями в точках з координатами (X1,Y1) та (X2,Y2)

LineTo(X, Y); - малює відрізок з кінцями в поточній точці та точці з координатами (X, Y).

SetLineStyle (A, B, C); - задає стиль лінії; де:

A – назва лінії або цифра відповідно до таблиці:

Вид лінії

Цифра

Назва лінії

Суцільна лінія

0

SolidLn

Лінія з крапок

1

DottedLn

Лінія з крапок і тире

2

CenterLn

Пунктирна лінія

3

DashedLn

Лінія користувача

4

UserBitLn

B – враховується лише для лінії користувача, в іншому випадку 0;

C – задає товщину лінії і може приймати значення NormWidth (товщина в 1 піксел) або ThickWidth (в 3 пікселі).

Rectangle(X1,Y1,X2,Y2); - малює прямокутник у якого (X1,Y1) - координати лівого верхнього кута, а (X2,Y2) - координати правого нижнього кута.

Bar (X1,Y1,X2,Y2); - малює зафарбований прямокутник у якого (X1,Y1) - координати лівого верхнього кута, а (X2,Y2) - координати правого нижнього кута.

Circle(X, Y, R); - малює коло з центром в точці (X, Y) та радіусом R.

Arc (X, Y, A, B, R); - малює дугу або сектор з координатами центру (X, Y) від кута A до кута B радіусом R

Ellipse (X, Y, A, B, RX, RY); - малює еліпс у якого (X, Y) – координати центра, A – початковий кут, B – кінцевий кут, RX, RY – радіуси.

Вирази та змінні, що є координатами точок повинні бути цілого типу.

Введення тексту в графічному режимі

Кожен символ тексту являє собою прямокутник розміром 8 на 8 пікселей. Символ може бути точковий або штриховий. Стиль символу та спосіб розміщення тексту задає процедура

SetTextStyle(тип шрифту, спосіб розміщення, розмір)

Тип шрифту задається назвою або цифрою згідно таблиці

Тип шрифту

Цифра

Назва

Стандартний

0

DefaultFont

Триплекс

1

TripleFontx

Зменшений

2

SmallFont

Прямий

3

SanserifFont

Готичний

4

GothicFont

Спосіб розміщення тексту може бути горизонтальним (HorizDir або 0) або вертикальним (VertDir або 1) – знизу догори.

Розмір символу задається цифрою 0, 1, 2….

Процедура OutTextXY (X, Y, ‘текст’) виведе на екран текст в точці з координатами (X, Y).

Процедура OutText (‘текст’) виведе текст в поточній точці екрана.

Процедура MoveTo (X, Y) переміщує курсор в точку з координатами (X, Y).

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
15.02.2022 Цифровізація освітнього середовища закладу освіти.
28.09.2014 Лекції з курсу "Малюнок в практиці психодіагностики"
20.02.2022 Каскадні таблиці стилів CSS3
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Слайди
12.12.2010 Структура та синтаксис програм
12.12.2010 Рекурсія
15.09.2020 Сучасні трансформації в Польщі (та Угорщині)
28.08.2020 Політичні трансформації у Чехословаччині
21.08.2020 Матеріали до лекційних занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів