Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Переборні задачі

Задача комівояжера 

Деякі задачі розв’язують, перебираючи можливі розв’язки і перевіряючи, яке з них істина. При цьому треба подбати, щоб істинний розв’язок був серед можливих, інакше його не знайти. Якщо невідомий інший спосіб ро в’язку задачі, її називають переборною.

Класичним прикладом переборної задачі служить задача комівояжера. Дано множину з N міст, відстані між який відомі. У якому порядку повинний відвідати їх комівояжер, заїжджаючи в кожне місто лише один раз, щоб загальний пройдений шлях був найкоротшим?

Можливими розв’язками тут є перестановки з N міст. З них потрібно вибрати ту, що дасть найменшу сумарну довжину маршруту. Перше, що потрібно зробити, розв’язуючи задачу комівояжера, це організувати перебір перестановок. Занумеруємо міста числами від 1 до N. Всі пере оротшим?

Можливими розв’язками тут є перестановки з N міст. З них потрібно вибрати ту, що дасть найменшу сумарну довжину маршруту. Перше, що потрібно зробити, розв’язуючи задачу комівояжера, це організувати перебір перестановок. Занумеруємо міста числами від 1 до N. Всі перестановки можна одержати, обираючи з множини [1..N] один елемент усілякими способами і приєднуючи до нього по черзі перестановки з  елементів , що залишилися. Це рекурсивний алгоритм, тому що для одержання побудови перестановок із N елементів він потребує  перестановку з N-1 елемента. Додамо, що єдина перестановка з одного елемента - це самий елемент.

Запрограмуємо одержання перестановок у вигляді рекурсивної процедури. Множину елементів, що переставляються, зробимо параметром процедури. Іншим параметром буде позиція перестановки, що заповнюється даним викликом процедури. Всі становки можна одержати, обираючи з множини [1..N] один елемент усілякими способами і приєднуючи до нього по черзі перестановки з  елементів , що залишилися. Це рекурсивний алгоритм, тому що для одержання побудови перестановок із N елементів він потребує  перестановку з N-1 елемента. Додамо, що єдина перестановка з одного елемента - це самий елемент.

Запрограмуємо одержання перестановок у вигляді рекурсивної процедури. Множину елементів, що переставляються, зробимо параметром процедури. Іншим параметром буде позиція перестановки, що заповнюється даним викликом процедури. Всі перестановки будемо по черзі будувати в зовнішньому масиві з N цілих чисел.

Програма одержання перестановок з множини чисел [1..N]

Program Perebor;

Const

  N=5;

Type

  IntSet = Set Of 1..N;

Var

  A: Array [1..N] Of Integer;

о, що єдина перестановка з одного елемента - це самий елемент.

Запрограмуємо одержання перестановок у вигляді рекурсивної процедури. Множину елементів, що переставляються, зробимо параметром процедури. Іншим параметром буде позиція перестановки, що заповнюється даним викликом процедури. Всі перестановки будемо по черзі будувати в зовнішньому масиві з N цілих чисел.

Програма одержання перестановок з множини чисел [1..N]

Program Perebor;

Const

  N=5;

Type

  IntSet = Set Of 1..N;

Var

  A: Array [1..N] Of Integer;

Procedure Perest (S: IntSet; K: Integer);

Var

  I: Integer;

Begin

  For I:=1 To N Do

    If I In S Then

      Begin

        A[K]:=I;

        Perest(S-[I], K+1)

      End

End;

Begin

  Perest([1..N], 1);

End.

Ця програма тільки будує перестановки в масиві А і більше нічого не робить, навіть не виводить їх на екран. Перестановка готова, коли S=[].

Доповнимо процедуру Perest підрахунком довжини маршруту, заданого перестановкою, і вибором самого короткого з маршрутів. Для схову найкоротшого з побудованих маршрутів і його довжини скористаємося зовнішніми змінними Amin і Lmin. Відстані між містами утримуються в двовимірному масиві Dist.

Попробуйте самостійно розв’язати задачу комівояжера.

Метод гілок і меж

Головна складність переборних задач у тому, що кількість можливих розв’язків буває в буквальному значенні безмежним. Порахуйте, скільки існує перестановок, скажемо, із 50 міст. Навіть якщо комп'ютер зможе опрацьовувати по мільйону перестановок у секунду то на це пішло б багато часу. Як же розв’язують такі задачі? Один із підходів полягає в тому, щоб знайти таку стратегію перебору й аналізу можливих вирішень, коли можна відкидати їх цілими групами, не займаючись перевіркою кожного окремо.

Наприклад, якщо для комівояжера знайдений маршрут довжиною Lrnin, а заїзд до перших K міст чергового варіанта вже дає довжину, більшу, ніж Lrnin, то вже нема чого перевіряти не тільки цей варіант, але і всі маршрути, що збігаються з ним у перших K містах.

Перебір маршрутів можна розглядати як прямування по гілках дерев, а відкидання маршрутів - як відсікання гілок дерева на межі досягнення ними вже знайденої мінімальної довжини маршруту. Цим пояснюється назва методу гілок і меж.

Метод гілок і меж не є алгоритмом вирішення переборних задач. Його можна вважати ідеєю вирішення, що потребує творчого підходу для кожної оригінальної задачі.

Схожі матеріали
07.03.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
07.03.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
27.02.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
14.02.2023 Булеві функції. Мінімізація булевих функцій
12.02.2023 Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
21.02.2023 Лекційний курс з ОК Маркетинг послуг
20.02.2022 Мова гіпертекстової розмітки HTML5
17.02.2022 Методика вивчення теми «Інформація та інформаційні процеси»
18.02.2023 Тема 3. Операційні системи. Мережа Інтернет
22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Слайди
07.03.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
15.09.2020 План лекцій з освітньої компоненти Міжнародна політикаЄС
11.02.2023 Лекційний курс з ОК Корпоративна соціальна відповідальність і етика в бізнесі
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Фронт-офіс і управління номерним фондом готелю
12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування