Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Структура та синтаксис програм

У зразках та прикладах програм символами { } будемо обмежувати ті фрагменти, які можуть бути відсутні у тексті програм. Такими ж символами будемо обмежувати авторські коментарі, які не записуються до тексту програм. У символах < > поміщатимемо смислове описання параметрів (фрагмен ів), які необхідно мати у тексті програми для того, щоб вона виконувалася на ЕОМ.

Basic.

Програма на мові MSX-BASIC являє собою послідовність пронумерованих рядків (цілі числа від 0 до 65529) до яких записують команди (оператори) мови. Якщо певний рядок містить декілька операторів, то вони відокремлюються символом “двокрапка”. Текст програми записується тільки літерами англійської мови, коментар або підказки можна записувати й кирилицею.

На початку програми як правило поміщають коментар, - після номера записують оператор REM або символ апострофу операторів, то вони відокремлюються символом “двокрапка”. Текст програми записується тільки літерами англійської мови, коментар або підказки можна записувати й кирилицею.

На початку програми як правило поміщають коментар, - після номера записують оператор REM або символ апострофу, після якого записують текст коментарю.

Текст програми, як правило, закінчується оператором END.

Для полегшення внесення змін у програму, рядки нумерують з деяким кроком, наприклад через 10 номерів: 10, 20, 30 і т.д. Кожен рядок повинен містити не більш як 225 символів – такий екранний рядок називається логічним.

Особливості роботи з MSX-BASIC на ЕОМ “YAMAHA”.

Комп’ютер може працювати у двох режимах:

1. Режим прямого виконання команд. Команди (оператори) вво­дя , після якого записують текст коментарю.

Текст програми, як правило, закінчується оператором END.

Для полегшення внесення змін у програму, рядки нумерують з деяким кроком, наприклад через 10 номерів: 10, 20, 30 і т.д. Кожен рядок повинен містити не більш як 225 символів – такий екранний рядок називається логічним.

Особливості роботи з MSX-BASIC на ЕОМ “YAMAHA”.

Комп’ютер може працювати у двох режимах:

1. Режим прямого виконання команд. Команди (оператори) вво­дять­ся у новий рядок екрану без нумерації і виконуються безпосередньо після вводу в оперативну пам’ять – натисканням клавіші Enter (позначатимемо ¿ ). Наприклад, набравши з клавіатури

А=5 : В=7 : PRINT “A=”; A : PRINT “C=”; A + B ¿

одержимо на екрані результат:

А=5

С=12

2. Режим виконання програми. Програму можна виконати, якщо кожен її рядок занесено до оперативної пам’яті (ОП), причому кожен рядок команд, що екранний рядок називається логічним.

Особливості роботи з MSX-BASIC на ЕОМ “YAMAHA”.

Комп’ютер може працювати у двох режимах:

1. Режим прямого виконання команд. Команди (оператори) вво­дять­ся у новий рядок екрану без нумерації і виконуються безпосередньо після вводу в оперативну пам’ять – натисканням клавіші Enter (позначатимемо ¿ ). Наприклад, набравши з клавіатури

А=5 : В=7 : PRINT “A=”; A : PRINT “C=”; A + B ¿

одержимо на екрані результат:

А=5

С=12

2. Режим виконання програми. Програму можна виконати, якщо кожен її рядок занесено до оперативної пам’яті (ОП), причому кожен рядок команд, що має свій номер, в ОП заноситься окремо.

Щоб занести рядок у пам’ять, необхідно на екрані набрати його номер, записати його команди та, розмістивши курсор на символах даного рядка, натиснути клавішу Enter.

Перед виконанням програми, як правило, перевіряють її текст, що міститься у оперативній пам’яті (команда  LIST).

Запустити програму на виконання можна, скориставшись командою RUN.

Команди Ваsic для роботи з програмою.

New

вилучає з ОП наявну програму

List

виводить записану в ОП програму або деякі її рядки на екран, наприклад:

List              (вся програма)

List .            (останній рядок програми або рядок, на якому припинилось виконання програми через помилку)

List 20-       (рядки з 20 до кінця програми)

List -30       (рядки з початку програми до 30)

List 50-80   (рядки з 50 по 80)

List 60         (рядок 60)

RUN

починає виконання програми, наприклад:

Run             (виконання розпочинається з першого рядка програми)

Run 100      (виконання програми розпочинається з рядка 100)

Auto

забезпечує автоматичну нумерацію рядків при введенні тексту програми до ОП, наприклад:

Auto ,          (нумерація з 0 кроком 10)

Auto 20, 5   (нумерація з 20 кроком 5)

Delete

вилучає рядки, які вже записані в ОП, наприклад:

Delete .       (останній рядок програми або рядок, на якому припинилось виконання програми через помилку)

Delete -30   (рядки з початку програми до 30)

Delete 5-10 (рядки з 5 по 10)

Delete 60    (рядок 60)

RENUM

перенумеровує рядки програми, записаної в ОП, наприклад:

Renum        (всі рядки програми перенумеровуються з кроком 10)

Renum 20, 5, 10 (починаючи з рядка 5 нумерація розпочнеться з номера 20 з кроком 10)

KEY OFF/ON

забирає з екрану/ виводить на екран значення функціональних клавіш

KEY List

виводить на екран 10 повідомлень про значення кожної функціональної клавіші

Cont

відновлює виконання програми з того місця, де воно було припинене оператором Stop або комбінацією клавіш Ctrl+Stop

tron

включає режим трасування, за яким виконання програми супроводжується виводом на екран номерів послідовно виконуваних рядків

troff

відміняє введений раніше режим трасування

clear

ініціалізує (виконує обнуління) всіх змінних

Pascal.

Структура програми на мові Pascal схожа на програму, написану на НАМ, вона включає заголовок, розділ опису та розділ операторів:

Program <Ім’я_програми>;

      Uses          <перелік модулів>;

      Label          <перелік міток>;

      Const        <перелік констант>;

      Type          <перелік типів даних>;                                                                                       Var                          <перелік змінних разом з описанням їх типів>;

   Procedure    <ім’я>;

         <тіло процедури>;

   Function <ім’я>;

         <тіло функції>;

Begin

      <оператори>

End. 

Заголовок програми включає службове слово Program та ім’я програми (до одного словом), після якого ставиться символ “крапка з комою”.

Розділ опису може містити:

§  розділ модулів (USES). До переліку модулів включаються імена як стандартних модулів (Crt, Dos, Graph тощо), так і модулів, створених користувачами. Наприклад,

USES Crt, Dos, MyMod; 

§  розділ міток (LABEL). Мітки у переліку відокремлюються комою. Використання мітки у розділі операторів дозволяє за допомогою оператора Goto виконати перехід на той оператор, перед яким поставлена мітка;

§  розділ констант (CONST). У цьому розділі кожному імені константи присвоюється постійне числове або рядкове значення. Різні константи відокремлюються крапкою з комою. Наприклад,

CONST

   Vxid              = ’ Блок ’ ;

   Kod   = $124 ;

§  розділ типів (TYPE). Якщо у розділі описується більш, ніж один тип даних, то вони відокремлюються крапкою з комою. Наприклад,

TYPE

   Matr  = array  [1 . . 5]  of real ;

   LatLit = ( ‘a’ . . ’z’ ) ;

   Dni    =          1 . . 31;  

§  розділ змінних (VAR). Між змінними різних типів ставиться крапка з комою. Наприклад,

VAR

   A, B, C    : integer ;

   Rez, S     : real ;

§  розділ процедур і функцій. У цьому розділі розміщуються підпрограми, роль яких виконують процедури та функції. У загальному випадку така підпрограма має структуру, аналогічну програмі.

 Розділ операторів починається словом BEGIN і закінчується словом END (після якого обов’язково ставиться крапка), між цими словами розміщуються оператори програми. Оператори програми відокремлюються один від одного символом “крапка з комою”.

Особливості синтаксису Pascal-програми.

Кожен елемент даних, що використовуються у програмі має бути описаний у розділах CONST  або VAR. Виключення складають дані, які задані безпосередньо значенням. Наприклад, 

Sum := X + 5                      { 5 – елемент даних, заданий значенням }

Якщо у програмі використовуються нестандартні типи даних, то описання типу у розділі TYPE завжди передує описанню змінної. 

Основні операції (команди) для роботи з програмою див. у п. §1

С.

Структура програми на мові С схожа на програму, написану на Pascal, але має ряд відмінностей - вона включає директиви включення файлів (аналог Uses), вхідну точку, розділ опису та розділ операторів:

   #include       <ім’я файлу>  директива включення;

   <тип та ім’я змінної>           перелік змінних разом з описанням їх типів;

   main()                                    вхідна точка

{

      <оператори>

Директива включення файлів має наступний синтаксис:

   #include                  

   #include                  

   ………..         ………..           

   #include                  

По-перше, слід звернути увагу на те, що ця директива не завершується символом „крапка з комою”. По-друге, файл, що підключається, повинен мати розширення .h – header-файл.

Розділ опису містить тип змінних та самі змінні. Наприклад:

   int                  name;

   float               var1, var2, var3                                                             

   double          temp;

   char              ch;

Вхідна точка. Усі програми на мові С повинні міститив собі хоча б одну функцію. Функція main() – вхідна точка будь-якої програмної системи, причому немає різниці, де її розташувати але вона повинна бути присутня в тілі програми. В даному прикладі вона немає параметрів, тому за ім’ям функції розташовані порожні дужки.

Розділ операторів починається символом { і закінчується символом } (аналог Begin та End у мові Pascal) між цими словами розміщуються оператори програми. Оператори програми відокремлюються один від одного символом “крапка з комою”.

Схожі матеріали
07.03.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
07.03.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
27.02.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
14.02.2023 Булеві функції. Мінімізація булевих функцій
12.02.2023 Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Українська та зарубіжна культура
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Інформаційне право
20.02.2022 Скриптова мова програмування JavaScript: призначення, основи роботи зі скриптами
10.02.2023 Тема 5. Транспортна задача лінійного програмування
20.02.2023 Лекційний курс з ОК Економічний аналіз
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО Проект екологічної стежки
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Стандартизація та сертифікація товарів (робіт, послуг)
12.02.2023 Лекційний курс з ОК Цивільне право
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Вступ до спеціальності
18.02.2022 Організація навчанні інформатики у закладах загальної середньої освіти