Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Вирази, операції. Числові функції

Зміні та константи всіх типів використовуються у виразах. Вираз задає порядок виконання дій над елементами даних і складається з операндів (констант, змінних, звернень до функцій), круглих дужок та знаків операцій.

Операції визначають дії, які необхідно виконати над операндами.

Оп рації поділяються на арифметичні, відношення, логічні, рядкові тощо. Вирази відповідно називаються арифметичними, відношення, булівськими, рядковими тощо у залежності від того, якого типу операнди та операції у них використовуються. Розглянемо деякі основні операції.

Арифметичні операції

Арифметичні операції виконують арифметичні дії у виразах над значеннями операндів цілочисельних та дійсних типів.

Порівняльна таблиця деяких арифметичних операцій:

Дія

Операція

Basic

Pascal

С

Піднесення до степеня

^

відсутня

Pow(a,b)

Множення

*

227">

Дія

Операція

Basic

Pascal

С

Піднесення до степеня

^

відсутня

Pow(a,b)

Множення

*

*

*

Ділення

/

/

/

Цілочисельне ділення

\

div

div

Остача від ділення

Піднесення до степеня

^

відсутня

Pow(a,b)

Множення

*

*

*

Ділення

/

/

/

Цілочисельне ділення

\

div

div

Остача від ділення націло

MOD

mod

%

Додавання

+

+

+

Віднімання

-

Операції відношення

Операції відношення виконують порівняння двох операндів і визначають істинність або хибність значення виразу.

Порівняльна таблиця деяких операцій відношення:

Дія

Відношення

Basic

Pascal

C

Дорівнює

=

=

==

Не дорівнює

< >

< >

!=

Більше

Менше

Більше або дорівнює

> =

> =

>=

Менше або дорівнює

< =

< =

<=

Належність списку

відсутня

in

 

Логічні операції

Використовуючи прості вирази відношень, за допомогою логічних операцій одержують вирази відношень більш загального виду. 

Порівняльна таблиця логічних операцій:

Дія

Операція

Basic

Pascal

C

Логічне заперечення (не)

NOT

Not

!

Логічне І

AND

and

&&

Логічне АБО

OR

or

||

Виключаюче АБО

XOR

xor

 

Еквіваленція

EQV

відсутня

 

Імплікація

IMP

відсутня

 

 

Наведемо таблицю істинності для деяких виразів відношень загального виду. Позначатимемо І – істинно (True), Х – хибно (False):

Прості вирази

Результат виконання дій виразів загального виду

Y

Z

Не Y

Y І Z

Y АБО Z

Y викл. АБО Z

Y еквів. Z

Y імпл. Z

І

І

Х

І

І

Х

І

І

І

Х

Х

Х

І

І

Х

Х

Х

І

І

Х

І

І

Х

І

Х

Х

І

Х

Х

Х

І

І

Пріоритет операцій

Порядок виконання операцій визначається їх пріоритетами. Якщо виникає потреба порушити вказаний порядок, то у виразах використовуються круглі дужки. Таблиця порядку виконання деяких операцій:

Пріоритет

Операція

Перший

Заперечення

Другий

 

Третій

*, /, цілочисельне ділення, остача від ділення, логічне І

Четвертий

+, -, логічне АБО, виключаюче АБО

П’ятий

=, <>, <, >, <=, >=, належність списку

Числові функції

Аргументом будь-якої стандартної числової функції може служити довільний арифметичний вираз, який міститься у круглих дужках.

Таблиця основних числових функцій:

Дія, що виконуються

Функція

Basic

Pascal

C

Остача від ділення  а націло на b

операція

операція

операція

y = x2

операція

Sqr ( x )

операція

y = |x|

Abs ( x )

Abs ( x )

Abs ( x )

y = ln x

LOG ( x )

Ln ( x )

Log ( x)

y = ex

exp ( x )

Exp ( x )

Exp ( x )

y =

sqr ( x )

Sqrt ( x )

Sqrt ( x )

y = sin x

sin ( x )

Sin ( x )

Sin ( x )

y = cos x

cos ( x )

Cos ( x )

Cos ( x )

y = tg x

tan ( x )

відсутня

tan ( x )

y = arctg x

Atn ( x )

ArcTan(x)

Atan ( x )

Обчислення цілої частини

int ( x )

Int ( x )

 

Відкидання дробової частини

fix ( x )

відсутня

 

Обчислення дробової частини

відсутня

Frac ( x )

 

Генерація випадкових чисел

rnd ( x )

Random(x)

Random(x)

Зауважимо, що інші функції, не вказані у таблиці основних числових функцій, можуть окремо існувати як стандартні для певної мови (наприклад, у мові Pascal є стандартна функція Pi, яка вертає значення числа p). Разом з тим, інші функції можна виразити[1] через основні. Наприклад:

а) значення числа p: ;

б) логарифм за основою а числа b: ;

в) піднесення числа m до степеня p:

г) значення кута з градусної міри у радіанну:   

Додатково опишемо деякі скалярні функції та процедури, функції перетворення типів для мови Pascal:

Dec ( X {,n} ) – процедура зменшує значення змінної Х цілого типу на величину n. За відсутності необов’язкового параметра n значення Х зменшується на одиницю;

Inс ( X {,n} ) – процедура збільшує значення змінної Х цілого типу на величину n. За відсутності необов’язкового параметра n значення Х збільшується на одиницю;

Odd ( I ) – повертає True, якщо ціле число І непарне, і False, якщо І парне.

Chr ( I ) – повертає символ стандартного коду обміну інформацією з номером, рівним значенню I;

Ord ( S ) – повертає порядковий номер значення S в множині, яка визначена типом S;

Round ( X ) – повертає значення Х, яке округлене до найближчого цілого числа;

Trunc ( X ) – повертає найближче ціле число, менше або рівне Х, якщо X>=0, і більше або рівне Х, якщо X<=0.[1] Див. довідники з математики. Наприклад, Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г.  Практикум по элементарной математике: Алгебра. Тригонометрия. – М.: Просвещение, 1991. – 352с.

Схожі матеріали
07.03.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
07.03.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
27.02.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
14.02.2023 Булеві функції. Мінімізація булевих функцій
12.02.2023 Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
17.03.2023 Лекційний курс з ОК Економічна теорія
28.09.2017 Перетворення фігур у просторі
21.02.2022 Прототипування додатків
28.08.2020 Матеріали лекційного заняття
28.08.2020 Політичні трансформації у Чехословаччині
27.09.2023 Ковтун Н. Матеріали лекції з ОК Філософія науки_Тема 2
09.02.2023 Проектування та засоби розробки веб сайту.
05.04.2016 ОС та СП. Тема 7. Міжпроцесова та міжпотокова взаємодія. Тези
12.12.2010 Переборні задачі
10.02.2023 Лекційний курс з ОК Кухні народів світу