Лабораторні роботи >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Робота з підпрограмами

Мета:  Набути уміння та навички роботи з підпрограмами.

Матеріальне забезпечення: Е-практикум (MSX-Basic v.1.0, Pascal v.5.5)

Теоретична частина: завдання та контрольні питання.

І рівень.

1.    Осн вний алгоритм. Допоміжний алгоритм та його види.

2.    Що розуміється під терміном “підпрограма”?

3.    Поняття функції користувача та процедури користувача.

4.    За яких умов доцільно використовувати допоміжні алгоритми?

ІІ рівень.

1.    У чому полягає різниця між допоміжними алгоритмами: функцією користувача та процедурою користувача?

2.    Описати технологію подання у програмі (синтаксис) функції користува ористовувати допоміжні алгоритми?

ІІ рівень.

1.    У чому полягає різниця між допоміжними алгоритмами: функцією користувача та процедурою користувача?

2.    Описати технологію подання у програмі (синтаксис) функції користувача. Навести приклад.

3.    Описати синтаксис процедури користувача. Навести приклад.

ІІІ рівень.

1.    Поняття рекурсії. Який алгоритм називається рекурсивним? Рекурсивно означити факторіал числа.

2.    Поняття рекурсивної процедури. Навести приклад.

3.    Поняття рекурсивної функції. Навести приклад.

4.    Описати алгоритм Хоора.

Практична частина.

І рівень.

Модифікувати програму №13, забезпеч ча. Навести приклад.

3.    Описати синтаксис процедури користувача. Навести приклад.

ІІІ рівень.

1.    Поняття рекурсії. Який алгоритм називається рекурсивним? Рекурсивно означити факторіал числа.

2.    Поняття рекурсивної процедури. Навести приклад.

3.    Поняття рекурсивної функції. Навести приклад.

4.    Описати алгоритм Хоора.

Практична частина.

І рівень.

Модифікувати програму №13, забезпечивши знаходження повної поверхні трикутної піраміди, якщо відомо координати її вершин.

ІІ рівень.

Модифікувати програму першого рівня, залучивши підпрограму для знаходження цілої частини попереднього результату (N={S}) та виконати наступні дії відповідно до варіанту.

1-3 варіанти. Перевірити гіпотезу Гольдбаха: будь-яке парне число, більше двох, можна подати у вигляді суми двох простих чисел.

4-6 варіанти. З’ясувати, чи є у послідовності N, N+1, N+2,.. nbsp;  Поняття рекурсивної процедури. Навести приклад.

3.    Поняття рекурсивної функції. Навести приклад.

4.    Описати алгоритм Хоора.

Практична частина.

І рівень.

Модифікувати програму №13, забезпечивши знаходження повної поверхні трикутної піраміди, якщо відомо координати її вершин.

ІІ рівень.

Модифікувати програму першого рівня, залучивши підпрограму для знаходження цілої частини попереднього результату (N={S}) та виконати наступні дії відповідно до варіанту.

1-3 варіанти. Перевірити гіпотезу Гольдбаха: будь-яке парне число, більше двох, можна подати у вигляді суми двох простих чисел.

4-6 варіанти. З’ясувати, чи є у послідовності N, N+1, N+2,..., 2N числа-близнята, тобто прості числа, різниця яких дорівнює числу 2.

7-9 варіанти. Розкласти на прості множники число N!.

10-12 варіанти. Вивести на екран N перших простих чисел.

13-15 варіанти. Вивести на екран N перших чисел ряду Фібоначі.

ІІІ рівень.

1 варіант.                   Обчислити кількість днів між двома датами. При необхідності можна ввести будь-який рік, що був високосним.

2 варіант.                   Вивести число N на екран прописом.

3 варіант.                   Дано набір назв міст, використовуючи правила гри в міста, утворити як можна більший ланцюг із даних слів.

4 варіант.                   Розмістити на шаховій дошці 8 ферзів так, щоб вони не загрожували один одному. Знайти всі можливі розміщення. Якщо є можливість, то унаочнити результат.  

5 варіант.                   Яку найменшу кількість K елементів цілочисельного масиву довжини N треба вилучити, щоб з тих чисел, що лишилися, кожне наступне було більшим за попереднє? Вказати один з можливих варіантів.

6 варіант.                   Написати програму, що реалізує алгоритм видачі здачі мінімальною кількістю монет в старій англійській грошовій системі (12 пенсів = 1 шилінг, 20 шилінгів = 1 фунт, 21 фунт = 1 гінея).

7 варіант.                   Задано правила, за якими великі літери в словах замінюються на інші слова: A®aBh, A®abc, B®oh, B®zA. Знайдіть кількість слів, утворених з деякого початкового слова за даними правилами

8 варіант.                   Є N предметів з відомою вагою і вартістю. Знайти такий набір предметів, щоб їх сумарна вага не перевищувала вантажність автомобіля M, а вартість, була найбільшої. 

9 варіант.                   На площині дано координати М точок. Використовуючи ці точки, як вершини побудувати многокутник найбільший за площею.

10 варіант.                Дано масив A (n x m), що складається з нулів та одиниць. Знайти найбільший за площею прямокутник, що складається з одних одиниць.

11 варіант.                Дано координати N точок, що є кінцями відрізків деякої ламаної. Перевірити, чи має ламана точки самоперетину.

12 варіант.                Є N населених пунктів і відома вартість проїзду між ними, якщо між ними є дорога, у противному випадку у таблиці стоїть 0. Знайти найдешевший замкнутий маршрут, що проходить через всі населені пункти.

13 варіант.                Утворити новий рядок, що складається лише із слів-“палін­дромів” даного рядка.

14 варіант.                З певної клітинки на шаховій дошці конем необхідно перейти у задану клітинку за мінімальну кількість кроків (координати початкової та кінцевої клітинок задаються).

15 варіант.                На нараду зібралися аташе з М країн, кожен з яких вільно володіє двома мовами. Необхідно розсадити їх за круглим столом так, щоб вони могли вільно спілкуватися з сусідом.

Вимоги до захисту лабораторної роботи.

Протокол лабораторної роботи повинен містити назву теми, процес розробки математичної моделі для 2-3 рівня, блок-схеми алгоритмів, тексти програм, тести: вхідні дані та результати роботи програми. 

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
Рекомендовані лекції
05.04.2016 ОС та СП. Тема 7. Міжпроцесова та міжпотокова взаємодія. Тези
22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Тези
12.12.2010 Вирази, операції. Числові функції
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Слайди
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
28.09.2014 Лекції з курсу "Диференціальна психологія"
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Тези
12.12.2010 Рекурсія
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів
12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації