Лабораторні роботи >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Робота з рядковими та символьними величинами.

Мета:  Набути уміння та навички роботи з рядковими та символьними величинами.

Матеріальне забезпечення: Е-практикум (MSX-Basic v.1.0, Pascal v.5.5)

Теоретична частина: завдання та контрольні питання.

І рівень.

1. nbsp;   Поняття рядкової та символьної величин.

2.    Як описуються рядкові та символьні величини?

3.    Яка вказівка програми дозволяє виконати операцію склеювання рядкових (символьних) величин? Навести приклад.

4.    Яка вказівка програми дозволяє визначити кількість символів  рядкової величин? Навести приклад.

5.    Яка вказівка програми дозволяє виконати операцію вирізки (копіювання)? Навести приклад.

6.    Описа ss="a">4.    Яка вказівка програми дозволяє визначити кількість символів  рядкової величин? Навести приклад.

5.    Яка вказівка програми дозволяє виконати операцію вирізки (копіювання)? Навести приклад.

6.    Описати алгоритм, що дозволяє підрахувати скільки разів певний символ зустрічається у даному тексті.

ІІ рівень.

1.    Описати алгоритм, що дозволяє підрахувати кількість слів у даному тексті.

2.    Описати алгоритм, за яким перевіряється, чи дане слово є словом-“паліндромом” (слово однаково читається зліва направо і справа наліво).

3.    Описати оператори, що дозволяють визначити позицію, починаючи з якої певний символ (слово) зустрічається у даному рядку символів (Basic, Pascal) ти алгоритм, що дозволяє підрахувати скільки разів певний символ зустрічається у даному тексті.

ІІ рівень.

1.    Описати алгоритм, що дозволяє підрахувати кількість слів у даному тексті.

2.    Описати алгоритм, за яким перевіряється, чи дане слово є словом-“паліндромом” (слово однаково читається зліва направо і справа наліво).

3.    Описати оператори, що дозволяють визначити позицію, починаючи з якої певний символ (слово) зустрічається у даному рядку символів (Basic, Pascal).

4.    Описати оператори, що дозволяють подати число як рядок символів та виконати обернену операцію – перетворити рядкове подання числа у число (Basic, Pascal).

ІІІ рівень.

1.    Яке кодування символу називають ASCII кодом? Які існують інші способи  кодування символів? За якими правилами символи можна перекодувати у десятковий код? Чи має мова програмування оператори, що дозволяють перекодувати символи?

2.    Описати алгоритм підрахунку кількості слів-“паліндромів&rdq іряється, чи дане слово є словом-“паліндромом” (слово однаково читається зліва направо і справа наліво).

3.    Описати оператори, що дозволяють визначити позицію, починаючи з якої певний символ (слово) зустрічається у даному рядку символів (Basic, Pascal).

4.    Описати оператори, що дозволяють подати число як рядок символів та виконати обернену операцію – перетворити рядкове подання числа у число (Basic, Pascal).

ІІІ рівень.

1.    Яке кодування символу називають ASCII кодом? Які існують інші способи  кодування символів? За якими правилами символи можна перекодувати у десятковий код? Чи має мова програмування оператори, що дозволяють перекодувати символи?

2.    Описати алгоритм підрахунку кількості слів-“паліндромів” у даному тексті.

3.    Які оператори, крім вказаних у питаннях рівнів 1 та 2, має мова програмування? Описати їх призначення (Basic, Pascal).

4.    Які є можливості для забезпечення роботи з текстом, кількість символів якого перевищує 255 (Basic, Pascal)?

Практична частина.

І рівень.

Підрахувати, скільки слів містить даний текст українською мовою. Врахувати, що слова тексту можуть відокремлюватися одне від одного пропуском[1], комою та пропуском, двокрапкою та пропуском, крапкою з комою та пропуском, крапкою з пропуском, тире. Текст повинен закінчуватися крапкою. 

ІІ рівень.

Модифікувати програму І рівня з урахуванням завдання, що вказане у варіанті.  

 1-3 варіанти. Який відсоток слів даного тексту починаються з великої літери.  

 4-6 варіанти. Який відсоток слів даного тексту має подвоєння символів.

 7-9 варіанти. Який відсоток слів даного тексту починається та закінчується одним і тим же символом.    

 10-12 варіанти. Який відсоток голосних в даному тексті.     

 13-15 варіанти. Який відсоток слів даного тексту закінчується на приголосну літеру.

ІІІ рівень.

Модифікувати програму ІІ рівня у залежності від отриманого відсотка виконати завдання, що вказане у варіанті.

1 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 50%, знайти найдовше слово у даному тексті, інакше замінити всі літери “а” на “б” та “б” на “а”.

2 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 60%, знайти кількість слів даного тексту, що починаються та закінчується одним і тим же символом, інакше замінити всі слова “кіт” на “котик”.

3 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 35%, перевірити баланс відкритих та закритих дужок, інакше замінити всі подвійні пропуски одним пропуском.

4 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 20%, замінити всі слова “на” на “дай” та “дай” на “нема”, інакше розташувати всі слова тексту в алфавітному порядку.

5 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 55%, знайти кількість чисел у даному тексті, інакше поміняти місцями перше та останнє слово тексту.

6 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 40%, підрахувати кількість слів, що зустрічаються у тексті принаймні двічі, інакше розташувати всі слова даного тексту у порядку зростання їх довжини.

7 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 70%, підрахувати кількість різних символів, що входить до складу даного тексту, інакше замінити всі цифри так: 0 на 9, 1 на 8, ..., 8 на 1, 9 на 0.

8 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 25%, знайти найбільшу ділянку тексту, яка є “паліндром”, інакше знищити всі круглі дужки.

9 варіант.                   Якщо отриманий відсоток менше 35%, знайти символ, що найчастіше зустрічається у тексті, інакше розташувати всі слова даного тексту в зворотному порядку.

10 варіант.                Якщо отриманий відсоток менше 55%, знайти символ, яким найчастіше починаються слова у тексті, інакше розташувати всі слова даного тексту у порядку спадання їх довжини.

11 варіант.                Якщо отриманий відсоток менше 65%, замінити порядок літер всі слів даного тексту на зворотній, не порушивши їх порядок у тексті, інакше знайти найкоротше слово.

12 варіант.                Якщо отриманий відсоток менше 15%, розташувати всі слова даного тексту в порядку зростання їх довжини, інакше — замінити буквосполучення ‘огова’ на ‘та’.

13 варіант.                Якщо отриманий відсоток менше 20%, поміняти місцями перший та останній символи кожного слова у даному тексті, інакше знайти всі слова-“паліндроми”.

14 варіант.                Якщо отриманий відсоток менше 45%, замінити всі слова даного тексту на обернені, не порушивши їх порядок у тексті, інакше замінити всі цифри так: 0 на 9, 1 на 8, ..., 8 на 1, 9 на 0.

15 варіант.                Якщо отриманий відсоток менше 55%, знайти кількість слів даного тексту, що починаються та закінчується одним і тим же символом, інакше знищити всі круглі дужки.

Вимоги до захисту лабораторної роботи.

Для певного рівня знати відповіді на питання та виконати завдання теоретичної частини. Протокол лабораторної роботи повинен містити назву теми, математичну модель, блок-схеми алгоритмів, тексти програм, тести: вхідні дані та результати роботи програми.[1] Підряд може бути декілька пропусків.

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
Рекомендовані лекції
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Слайди
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
12.12.2010 Різні способи задання циклічних процесів
15.03.2016 ОС та СП. Тема 4. Файлові системи. Тези
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Циклічні програми
28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психологічної практики (практична психологія)" для студентів ІV курсу спеціальності 6.030102 Психологія
27.09.2012 Літературознавство як наука
12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування
12.12.2010 Введення, виведення даних. Лінійні програми