Лабораторні роботи >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Розробка та описання програм з розгалуженнями

Мета:  Набути уміння та навички розробки та описання програм з розгалуженнями.

Матеріальне забезпечення: Е-практикум (MSX-Basic v.1.0, Pascal v.5.5)

Теоретична частина: завдання та контрольні питання.

І рівень.

1     У чому полягає різниця між константами та змінними? Які типи констант та змінних використовують у програмах?

2.    Поняття змінної. Який синтаксис має ім’я змінної? Як описується змінна для використання у програмі? На прикладі описати виконання вказівки присвоєння.

3.    Поняття виразу та операції. Які є види операцій та виразів?

4.    Які арифметичні операції, операції відношення та логічні операції можна реалізувати у програмі?

5.    За ня вказівки присвоєння.

3.    Поняття виразу та операції. Які є види операцій та виразів?

4.    Які арифметичні операції, операції відношення та логічні операції можна реалізувати у програмі?

5.    За яким пріоритетом виконуються операції у програмах?

6.    Описати синтаксис стандартних числових функцій.

7.    Яка програма називається програмою з розгалуженням? Яка структура блок-схеми описує таку програму?   

8.    Яка форма вказівки розгалуження (умовного переходу)?

ІІ рівень.

1.    Які умови в програмах з розгалуженнями можна назвати простими? Які складними? Описати синтаксис складних умов.

2.    Скла яким пріоритетом виконуються операції у програмах?

6.    Описати синтаксис стандартних числових функцій.

7.    Яка програма називається програмою з розгалуженням? Яка структура блок-схеми описує таку програму?   

8.    Яка форма вказівки розгалуження (умовного переходу)?

ІІ рівень.

1.    Які умови в програмах з розгалуженнями можна назвати простими? Які складними? Описати синтаксис складних умов.

2.    Скласти таблицю істинності для умов, що використовують операції порівняння та операцію заперечення.

3.    Навести приклади виразів, що дозволять у програмах: обчислити значення логарифма числа а за основою b, перевести значення кута з градусної міри у радіанну (НАМ, Basic, Pascal), обчислити значення числа p (Basic), піднести число до степеня (Pascal).

4.    За яких обставин у програмах (Basic, Pascal) використовують оператор безумовного переходу?

5.    Які стандартні склярні типи даних використовуют p class="a">8.    Яка форма вказівки розгалуження (умовного переходу)?

ІІ рівень.

1.    Які умови в програмах з розгалуженнями можна назвати простими? Які складними? Описати синтаксис складних умов.

2.    Скласти таблицю істинності для умов, що використовують операції порівняння та операцію заперечення.

3.    Навести приклади виразів, що дозволять у програмах: обчислити значення логарифма числа а за основою b, перевести значення кута з градусної міри у радіанну (НАМ, Basic, Pascal), обчислити значення числа p (Basic), піднести число до степеня (Pascal).

4.    За яких обставин у програмах (Basic, Pascal) використовують оператор безумовного переходу?

5.    Які стандартні склярні типи даних використовуються у програмах (Pascal)?

ІІІ рівень.

1.    Який тип можуть мати аргументи та значення стандартних числових функцій?

2.    Описати значення істинності для виразів зі складними умовами.

3.    Описати формат, навести приклади використання стандартного оператора вибору.

4.    Описати скалярні типи даних, що визначаються користувачем (Раscal).

Практична частина.

І рівень.

Обчислити корені квадратного рівняння . У програмі передбачити перевірку значення коефіцієнта а, який вводитиметься користувачем програми.

ІІ рівень.

Обчислити значення функції (на малюнку):

1-3 варіанти.  

4-6 варіанти.  

7-9 варіанти.  

10-12 варіанти.      

13-15 варіанти.      

ІІІ рівень.

1 варіант.                   Визначити довжину найменшої з сторін трикутника, утвореного прямими а1х+b1y+c1=0, а2х+b2y+c2=0, а3х+b3y+c3=0.

2 варіант.                   Пряма а1х+b1y+c1=0 перетинає трикутник утворений точками О(0, 0), А(0, а), В(а, а). Визначити площу найменшої за площею фігури, утвореної при цьому.

3 варіант.                   Дано дійсні додатні числа a, b, c, d. З’ясувати, чи можна прямокутник зі сторонами a, b вмістити в середину прямокутника зі сторонами c, d таким чином, що б кожна із сторін одного прямокутника була паралельна або перпендикулярна кожній стороні другого прямокутника.

4 варіант.                   Перевірити, чи можна з векторів а(a1,a2), b(b1,b2), c(c1,c2) утворити трикутник.

5 варіант.                   На площині задано чотирикутник координатами своїх вершин. Визначити найбільшу з його сторін (її довжину).

6 варіант.                   Визначити найбільшу з сторін трикутника, утвореного прямими а1х+b1y+c1=0, а2х+b2y+c2=0, а3х+b3y+c3=0.

7 варіант.                   Скільки мають спільних точок два кола, що задано координатами своїх центрів та радіусами.

8 варіант.                   Розв’язати біквадратне рівняння ах4+bx2+c=0.

9 варіант.                   Дано три комплексних числа 1+i1, 22, 33. Визначити число, модуль якого не є найбільший і не є найменший.

10 варіант.                Знайти найбільшу висоту трикутника зі сторонами a, b, c.

11 варіант.                Знайти найменшу висоту трикутника зі сторонами a, b, c.

12 варіант.                Знайти найбільшу медіану трикутника зі сторонами a, b, c.

13 варіант.                Знайти найменшу бісектрису трикутника зі сторонами a, b, c.

14 варіант.                Перевірити, чи є вектори а(a1,a2,a3), b(b1,b2,b3), c(c1,c2,c3) компланарними.

15 варіант.                Скільки необхідно енергії, щоб нагріти воду (яка може бути і у вигляді льоду) від температури t0 температури t1 при нормальному тиску. 

Вимоги до захисту лабораторної роботи.

Для певного рівня знати відповіді на питання та виконати завдання теоретичної частини. Протокол лабораторної роботи повинен містити назву теми, процес розробки математичної моделі (виведення формули) для 1-го та 3-го рівнів, блок-схеми алгоритмів, тексти програм, тести: вхідні дані та результати роботи програми. 

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
Рекомендовані лекції
12.12.2010 Алфавіт
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Тези
15.03.2016 ОС та СП. Тема 4. Файлові системи. Слайди
28.03.2016 ОС та СП. Тема 6. Планування. Слайди
12.12.2010 Введення, виведення даних. Лінійні програми
12.12.2010 Поняття про алгоритм
28.09.2014 Лекції з курсу "Диференціальна психологія"
28.09.2014 Лекції з курсу "Малюнок в практиці психодіагностики"
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів
09.12.2014 Лекції з ЦЗ