Лабораторні роботи >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.

Мета:  Набути уміння та навички з введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.

Матеріальне забезпечення: Е-практикум (MSX-Basic v.1.0, Pascal v.5.5)

Теоретична частина

І рівень.

ass="a">1.    На які характерні етапи можна розбити процес розв’язку задачі з використанням ЕОМ?

2.    Означення алгоритму. Які основні властивості алгоритмів? Що означає “описати алгоритм”? Які є способи описання алгоритмів?

3.    З яких базових фігур складають алгоритми при структурному підході?

4.    Дати означення структурному програмуванню.

5.    За якими ознаками можна поділяти мови програмування?

6. &n class="a">3.    З яких базових фігур складають алгоритми при структурному підході?

4.    Дати означення структурному програмуванню.

5.    За якими ознаками можна поділяти мови програмування?

6.    Яка програма називається лінійною?

7.    Які оператори мови використовуються для введення та виведення даних? Описати синтаксис таких операторів.

ІІ рівень.

1.    Описати етапи розв’язання задач: постановка задачі та описан­ня алгоритму.

2.    Описати етапи розв’язання задач: запис і трансляція програ­ми, налагодження програми, експлуатація програми.

3.    Описати кожну з основних властивостей алгоритмів.

bsp;  Яка програма називається лінійною?

7.    Які оператори мови використовуються для введення та виведення даних? Описати синтаксис таких операторів.

ІІ рівень.

1.    Описати етапи розв’язання задач: постановка задачі та описан­ня алгоритму.

2.    Описати етапи розв’язання задач: запис і трансляція програ­ми, налагодження програми, експлуатація програми.

3.    Описати кожну з основних властивостей алгоритмів.

4.    У чому суть структурного підходу при розробці алгоритмів? Яких домовленостей дотримуються для складання блок-схем при структурному підході?

5.    У чому полягає різниця між компіляцією та інтерпретацією при трансляції тексту програми у машинний код.

6.    Яку структуру має програма? Особливості синтаксису програ­ми та роботи з нею?

ІІІ рівень.

1.    Як можна класифікувати мови програмування? Які тенденції їх розвитку?

2.    Описа задачі та описан­ня алгоритму.

2.    Описати етапи розв’язання задач: запис і трансляція програ­ми, налагодження програми, експлуатація програми.

3.    Описати кожну з основних властивостей алгоритмів.

4.    У чому суть структурного підходу при розробці алгоритмів? Яких домовленостей дотримуються для складання блок-схем при структурному підході?

5.    У чому полягає різниця між компіляцією та інтерпретацією при трансляції тексту програми у машинний код.

6.    Яку структуру має програма? Особливості синтаксису програ­ми та роботи з нею?

ІІІ рівень.

1.    Як можна класифікувати мови програмування? Які тенденції їх розвитку?

2.    Описати декомпозицію та абстракцію як методи проектування.

3.    Вказати найбільш відомі методології проектування, орієнто­вані на обробку. Описати методологію модульного програму­ван­ня.

4.    Вказати найбільш відомі методології проектування, орієнто­вані на дані. Описати об’єктно-орієнтовану методологію про­екту­вання.

5.    Описати синтаксис та пояснити роботу операторів DATA, READ, RESTORE (Basic).

Практична частина.

І рівень.

Знайти радіус описаного навколо трикутника кола. Трикутник задано трьома сторонами.

Вказівка: 1.

ІІ рівень.

1-3 варіанти. Знайти площу круга, вписаного у прямокутний трикутник з катетом a і прилеглим до нього гострим кутом. Передбачити переведення градусної міри кута у радіанну.

Вказівка 2.

4-6 варіанти. Знайти площу круга, вписаного у рівнобедрений трикутник з бічною стороною a і кутом , протилежним основі. Передбачити переведення градусної міри кута у радіанну.

Вказівка 3.

7-9 варіанти. Знайти площу круга, вписаного у рівнобедрену трапецію з більшою основою a і гострим кутом . Передбачити переведення градусної міри кута у радіанну.

Вказівка 4.

10-12 варіанти. Суміжні сторони паралелограма дорівнюють a і b, а один з його кутів дорівнює .  Знайти косинус кута між діагоналями паралелограма. Передбачити переведення градусної міри кута у радіанну.

Вказівка 5.

13-15 варіанти. Одна з сторін паралелограма дорівнює a, більша діагональ d, кут між цією стороною і діагоналлю дорівнює b.  Знайти синус кута між сторонами паралелограма. Передбачити переведення градусної міри кута у радіанну.

Вказівка 6.

ІІІ рівень.

1 варіант.                   Визначити середню кінетичну енергію молекул ідеального газу при температурі t.

2 варіант.                   Обчислити площу повної поверхні зрізаного конуса, якщо відомі радіуси основ R, r і висота h.

3 варіант.                   Обчислити висоти трикутника, як що відомі координати вершин.

4 варіант.                   Визначити внутрішній об’єм циліндра двигуна, якщо його висота h, товщина стінок l, основа b, а зовнішній діаметр d.

5 варіант.                   Змішано v1 літрів води температури t1 з v2 літрами води температури t2. Знайти об’єм і температуру утвореної суміші.

6 варіант.                   Трикутна піраміда задана координатами своїх вершин А(х1, у1, z1), В(х2, у2, z2), С(х3, у3, z3), О(0, 0, 0). Визначити об’єм піраміди.

7 варіант.                   Визначити довжини всіх сторін правильного паралелепіпеда, у якого відомі діагоналі всіх граней.

8 варіант.                   Визначити площу опуклого чотирикутника з вершинами в точках А(х1, у1), В(х2, у2), С(х3, у3), D(х4у4).

9 варіант.                   Обчислити мінімальне значення гальмівного шляху автомобіля, що розпочав гальмування на горизонтальній ділянці шосе маючи швидкість v м/с. Коефіцієнт тертя дорівнює m.

10 варіант.                Обчислити об’єм правильної чотирикутної піраміди з основою a і висотою h.

11 варіант.                Визначити механічну потужність крану, що підіймає вантаж масою m на висоту h за час t.

12 варіант.                Знайти площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди об’ємом V і висотою h.

13 варіант.                Визначити час падіння каменя на поверхню землі з висоти h.

14 варіант.                Визначити червону межу фотоефекту для металу з роботою виходу А.

15 варіант.                Знайти повну поверхню конуса, як що відомо радіус основи R та довжина твірної l.

Вимоги до захисту лабораторної роботи.

Для певного рівня знати відповіді на питання та виконати завдання теоретичної частини. Протокол лабораторної роботи повинен містити назву теми, процес розробки математичної моделі (виведення формули) для 1-го та 3-го рівнів, блок-схеми алгоритмів, тексти програм, тести: вхідні дані та результати роботи програми.

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
Рекомендовані лекції
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
12.12.2010 Поняття про алгоритм
12.12.2010 Обробка графічної інформації
28.09.2014 Лекції з курсу "Диференціальна психологія"
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Тези
26.09.2012 Програмне забезпечення (ПЗ). Апаратне забезпечення інформаційної системи
12.12.2010 Рядки символів
12.12.2010 Робота з масивами даних
12.12.2010 Різні способи задання циклічних процесів
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди